Perfil de ingreso

O perfil de ingreso recomendado é: Enxeñería de Telecomunicación, Máster en Enxeñería de Telecomunicación, Máster en Teoría do Sinal e Comunicacións, Máster en Enxeñería Telemática ou Máster en Radio Comunicacións e Enxeñería Electromagnética da Universidade de Vigo.

No caso de estudantes que cursasen Mestrados relacionados coas Tecnoloxías de Información e Comunicación en España ou no estranxeiro, a Comisión Académica do programa de doutoramento considerará a súa afinidade. Os obxectivos do Grao oficial español utilizaranse como referencia. Nestes casos a Comisión Académica pode someter a admisión á realización con éxito dos complementos de educación específicos establecidos en cada caso segundo a oferta de Mestrados no campo das TICs da Universidade de Vigo.

Xa que algunhas das actividades obrigatorias serán impartidas en inglés, é necesario acreditar a competencia lingüística neste idioma (nivel B1), mediante a certificación do “Centro de Linguas” ou equivalentes. Se unha competencia non pode ser acreditada, a Comisión Académica pode substituír este requisito por outros que demostren que esta competencia en inglés pode alcanzarse durante o primeiro ano.

Documentación requirida

 • CV.
 • Título de Grao e de Mestrado.
 • Expediente Académico.
 • Experiencia profesional no campo do programa de doutoramento.
 • Carta de aval de profesorado de graos previos.
 • Outros méritos académicos e/ou profesionais.
 • Acreditación da competencia lingüística en Inglés (nivel B1) por medio dun certificado do “Centro de Linguas” ou equivalente. De maneira alternativa pódese probar que o inglés é a lingua materna do estudante ou que cursou o Grao ou o Mestrado en inglés.

Se o Mestrado foi cursado fóra do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) tamén se deberá entregar a seguinte documentación:

 • Solicitude de equivalencia do certificado(s).
 • Copia compulsada do DNI ou do pasaporte.
 • Copia compulsada dos certificados.
 • Copia compulsada do expediente académico.
 • Copia compulsada do título(s).
 • Nota media oficial equivalente.